Tradicija - Kvalitet - Kontinuitet

Obaveštenje

 
Sa ciljem otvaranja javne rasprave, odnosno radi prikupljanja stavova, primedbi i sugestija SMEDŠPED doo
 
O B J A V LJ U J E
 
Radi realizacije projekta koji sufinansira Fond za inovacione delatnosti IF ID 1183, u firmi Profiweld doo, Šalinačka 3B, Smederevo se planira proizvodnju inovativnih uređaja namenjenih gašenju požara primenom protiv-požarnog praha iz vazduha, helikopterom.
 
Naziv projekta: Metoda za gašenje divljih požara na nepristupačnim lokacijama protiv-požarnim prahom Nosilac projekta: Smedšped doo, Kolarska 330, Smederevo
Vo|a projekta: Zoran Stanković
 
Vreme realizacije: 01.10.2018 – 30.03.2020 godine.
 
Istovetna dva komada projektovanog uređaja “Ketridž”, koji je je metalno – plastična konstrukcija valjkastog oblika sledećih dimenzija: prečnika Ø 2.000mm, dužine L 3.000 mm i ukupne težine T 1.500 kg sa ugrađenim elektro motorom i pripadajućim elektro instalacijama napona 32V i sa adekvatnim postoljem i načinom spajanja / razdvajanja sa helikopterom. Izrada će biti obavljana u radioničkim zatvorenim prostorijama firme, a podrazumeva klasične postupke prerade matala kao što su sečenje, mašinska obrada skidanjem strugotine, brušenje, savijanje, zavarivanje, bušenje i spajanje vijcima.
Proizvodnja će biti realizovana u svemu prema tehničkoj dokumentaciji naročito sačinjenoj u tu svrhu, i uz permanentne konsultacije i instrukcije ovlašćenih stručnjaka Vojno – tehničkog instituta iz Beograda radi postizanja kompatibilnosti sa helikopterom MI-8, odnosno propisanih saglasnosti za bezbedan prenos takvim helikopterom i efikasno fukcionisanje prema komandama pilota.
 
Drugi proizvod “Kaseta” će u firmi Profiweld biti montiran i kompletiran od sastavnih delova koje će proizvesti firma specijalizovana za izradu predmeta od polimernih materijala biljnog porekla, odabrana odlukom nosioca projekta Smedšped doo.
Montiranje kasete će se obavljati manuelno i sitnim ručnim alatima i u istim radioničkim uslovima, kao i me|usobno uskla|ivanje projektovanog funkcionisanja sa Kertridžom.
Testiranja u cilju formiranja projektovanog protoka i oblika mlaza praha iz kasete će biti obavljana u naročitom i zaštićenom prostoru dimenzija 10x10x6 metara potpuno obloženog PVC folijama, radi zadržavanje cele količine praha u tom prostoru.
 
Nikakvi spoljni testovi se neće obavljati u firmi Profiweld a proizvodnja, odnosno montaža i ostale aktivnosti ne proizvode nekontrolisani, a naročito ne opasan otpad, buku, dim, izlivanje otpadnih voda niti drugih materija i sl.
 
Smedšped će sve spoljne testove realizovati saglasno instrukcijama i saglasnostima nadležnih organa, i na propisanim poligonima za takve aktivnosti, a na osnovu tako uočenih potreba za eventualnim korekcijama u tehničkom smislu, iste će tako|e biti obavljene u Profiweld-u.
 
Pozivamo zainteresovane da u cilju javne rasprave, naročito o ekološkim aspektima kontaktiraju Smedšped doo ili Vo|u projekta putem kontakata na ovom dokumentu, a Profiweld doo putem kontakata na sajtu.
 
Smederevo, 14 Avgust 2018 g.
 
Zoran Stanković, Vo|a projekta