IDENTIFIKACIJAPodaci firme

Poreski identifikacioni broj (PIB) 104536506
Matični broj 20183365
Šifra delatnosti 2852

Broj tekućeg računa
220-142102-04 - ProCredit Bank
170-30031740000-11 -Unicredit Banka
340-11016399-88 - Erste Bank

Pun naziv firme "Profiweld" d.o.o.
Adresa i sedište firme Djure Salaja 15, Smederevo
Broj telefona: 026 4150 888
E-mail: office@profiweld.rs
Website: www.profiweld.rs

+381(0)26 4150 888
+381(0)26 4150 888

Djure Salaja 15,
11300 Smederevo, Srbija

office@profiweld-rs.preview-domain.com
office@profiweld-rs.preview-domain.com

Profiweld © 2023 Copyright All rights reserved.